Je delovanje slovenskih občin dovolj odprto in transparentno?

22. 09. 2021

Inštitut Danes je nov dan (DJND), Organizacija za participatorno družbo ter PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja so v sodelovanju z Državnim svetom predstavili izsledke raziskave odprtosti in transparentnosti slovenskih občin.

Rezultate so zbrali na interaktivnem spletnem mestu Lestvica transparentnosti, kjer lahko občanke in občani poleg sistematičnega pregleda stanja preverijo, kako so se izkazale posamezne občine in jih primerjajo z ostalimi občinami ali pa le s tistimi, ki imajo podoben proračun oziroma število prebivalcev. Za vsako občino so podali tudi pet priporočil, s pomočjo katerih lahko javnost še bolj vključijo v svoje delovanje.

Čeprav se včasih zdi, da igrajo v državi pomembno vlogo le odločitve vlade, tudi lokalna samouprava bistveno vpliva na naša vsakdanja življenja. Zato mora biti delovanje občin odprto in vključujoče, saj to javnosti omogoča sodelovanje v različnih procesih – od spremljanja pomembnih tem do neposredne udeležbe pri sprejemanju odločitev. Da bi ponudili širši vpogled v transparentnost delovanja lokalne samouprave, predstavili dobre in slabe prakse ter podali priporočila, kako stanje izboljšati, so na inštitutu Danes je nov dan z Organizacijo za participatorno družbo ter Pravnim centrom za varstvo človekovih pravic in okolja izvedli raziskavo transparentnosti in odprtosti slovenskih občin.

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je v uvodu predstavitve poudaril, da gre za pomembno temo in raziskavo, ki bo Državnemu svetu v podporo pri delu in projektu ustanovitve pokrajin. Kot najvišji organ za zastopanje lokalnih interesov se zavedamo, da je stopnja zaupanja ljudi pri tem zelo pomembna, zlasti ko gre za odločanje o ključnih razvojnih projektih v lokalnem okolju. Zanimivo je, da se navkljub vse večji stopnji informiranosti, participatornost in transparentnost zmanjšujeta, čeprav bi pričakovali nasprotno.

Številke so pokazale, da imajo slovenske občine še precej možnosti za napredek, saj večina pri odpiranju svojega delovanja ni proaktivna, temveč zgolj sledi zastarelim praksam in neambiciozni zakonodaji. Še bolj osupljivo je, da kar 168 občin na nekaterih področjih ne zadošča niti minimalnim zakonskim standardom. V povprečju so slovenske občine tako dosegle 34,9 od 100 točk, torej le nekaj več kot tretjino vseh kazalnikov, tudi najbolje uvrščena občina pa je dosegla le približno dve tretjini točk. Najbolje se je sicer odrezala Mestna občina Ljubljana, ki je osvojila 69,2 točke. Podatki so pokazali signifikantno korelacijo med številom doseženih točk in višino proračuna ter tudi med številom doseženih točk in številom prebivalcev. To pomeni, da so občine z višjim proračunom in večjim številom prebivalcev praviloma bolj odprte in transparentne ter obratno – manjše občine so pogosto manj transparentne. Pri tem je sicer mogoče, da je v manjših občinah za razliko od urbanih središč spletno mesto manj prepoznan kanal obveščanja, zato je tam na voljo manj informacij, nizko število točk pa je lahko tudi posledica nezadostnih kadrovskih kapacitet in finančnih sredstev.
Avtorji raziskave so 212 slovenskih občin analizirali z 80 kazalniki, razdeljenimi v 5 vsebinskih sklopov. Pri tem so zbrali podatke iz leta 2020, in sicer na podlagi občinskih spletnih mest, zakonodaje oziroma javno dostopnih dokumentov, kot so občinski poslovniki, pri enem od sklopov pa tudi z neposrednimi odgovori občin na poslane vprašalnike. Ocenjevali so transparentnost delovanja občinskega sveta, preglednost občinskih spletnih mest in dostopnost informacij, transparentnost in vključenost v postopke sprejemanja proračunov, dostopnost spletnih mest ter vključenost javnosti v delovanje občin.
Maja Cimerman, direktorica inštituta Danes je nov dan, je na predstavitvi rezultatov izpostavila pomen raziskave kot odskočne deske za nadaljnji razvoj odprtosti lokalne samouprave. "Ker gre za prvo tovrstno raziskavo v Sloveniji, je bil namen predvsem pogledati stanje na področju vključujočega delovanja občin in podati konkretne nasvete, s pomočjo katerih bomo lahko naredili korak naprej. Transparentnost, dostopnost ter vključenost so namreč temelji zagotavljanja odgovornega ravnanja oblasti. Možnost vpogleda v delovanje občin je minimalni demokratični standard, popolna odprtost pa cilj, h kateremu je treba stremeti," je dodala.

Za uporabnikom najbolj prijazno predstavitev izsledkov so na Danes je nov dan razvili interaktivno spletno mesto Lestvica transparentnosti. Tam lahko občanke in občani poleg pregleda širšega stanja odprtosti lokalne samouprave brskajo tudi po podrobnejših rezultatih za posamezno občino ter jih primerjajo z ostalimi občinami ali pa zgolj s tistimi, ki imajo podobno število prebivalcev oziroma višino proračuna. Za vsako občino so podali tudi pet priporočil, s pomočjo katerih bodo lahko te v prihodnje delovale še bolj transparento in vključujoče, prebivalke in prebivalce pa spodbudili, da nasvete posredujejo svojim občinskim funkcionarjem.
Projekt "Tvoja občina: odprta in transparentna lokalna uprava" je sofinanciran iz Active Citizens Fund v Sloveniji in podprt s strani finančnega mehanizma EGP.

Foto: Milan Skledar

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 12. Oct 2021 at 21:14

79 ogledov

Predlog novele zakona o osebni asistenci z amandmajskimi predlogi državnih svetnikov
Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in Državni svet, ki je povzel mnenje komisije, je noveli Zakona o osebni asistenci izrazila podporo. Ob tem je Državni svet podal nekaj predlogov drugačne ureditve nekaterih segmentov zakonske novele oz. veljavnega zakona, katerih namen je preprečevanje nepotrebne dodatne birokratizacije sistema in prihranek javnih sredstev. Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in Državni svet, ki je povzel mnenje komisije, je noveli Zakona o osebni asistenci izrazila podporo. Ob tem je Državni svet podal nekaj predlogov drugačne ureditve nekaterih segmentov zakonske novele oz. veljavnega zakona, katerih namen je preprečevanje nepotrebne dodatne birokratizacije sistema in prihranek javnih sredstev. Predlagal je spremembo glede praga števila ur osebne asistence, na katere se veže obveza izvajalca osebne asistence, da zaposli (dodatnega) usklajevalca osebne asistence – kot prag za zaposlitev drugega in nadaljnjih usklajevalcev osebne asistence se predlaga 5.220 opravljenih ur storitev osebne asistence mesečno namesto z novelo predlaganih 3.480 ur. Prav tako je predlagal tudi spremembo določb glede izvedbe oziroma časovnice obveznega usposabljanja osebnih asistentov – ocenjuje se, da bi bilo z organizacijskega in izvedbenega vidika, pa tudi z vidika porabe javnih sredstev, boljše, če bi osebni asistenti, strokovni vodje in usklajevalci osebne asistence usposabljanje v skladu z zakonom lahko opravili najkasneje v dveh mesecih po začetku izvajanja osebne asistence, in ne, kot je predvideno z novelo – že pred izvajanjem osebne asistence. Predlog za časovni zamik usposabljanja je, na podlagi izkušenj iz prakse, kot bolj ustrezno rešitev ocenila tudi strokovna komisija za pripravo zakonske novele. Predlaga se tudi ureditev možnosti odstopa izvajalca osebne asistence od izvedbenega načrta, če uporabnik krši obveznosti iz dogovora o izvajanju osebne asistence in gre pri tem za utemeljen razlog, ki onemogoča nadaljnje izvajanje osebne asistence (predlagana dopolnitev 15. člena prehodnih določb predloga zakona). V primeru odstopa od izvedbenega načrta bi bil izvajalec po predlogu dopolnitve dolžan zagotoviti izvajanje osebne asistence, dokler se ne zagotovi njeno izvajanje z drugim izvajalcem osebne asistence, a največ dva meseca od odstopa od izvedbenega načrta. S tem bi se v pomembni meri zaščitilo tudi pravice izvajalcev osebne asistence, ne zgolj uporabnikov, in spodbudilo uporabnike, da svoje pravice uveljavljajo ob zavedanju pravic ostalih deležnikov v sistemu. Predlagana rešitev predstavlja začasno rešitev, končni cilj pa je celovita zakonska ureditev problematike. Državni svet je na podlagi navedenih predlogov sprememb in dopolnitev predloga zakona, ki sta jim podporo izrazila tudi NSIOS in Društvo distrofikov Slovenije, pozval predlagatelja zakona in ostale kvalificirane predlagatelje amandmajev, da v nadaljevanju zakonodajnega postopka proučijo in kot lastne povzamejo ter predložijo v sprejem pristojnemu Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide amandmaje k predlogu zakona. Foto: Milan Skledar

Tue, 12. Oct 2021 at 19:16

79 ogledov

Intervju z prof. dr. Matjažem Gamsom
Spoštovani prof. dr. Gams, v Državni svet ste bili izvoljeni kot zastopnik raziskovalne dejavnosti in sodite med bolj aktivne državne svetnike VI. mandata. Med drugim je Državni svet na vašo pobudo na Vlado, ministrstva in druge pristojne institucije v tem mandatu naslovil že več kot dvajset vprašanj in pobud, ki se nanašajo na področje vašega dela pa tudi veliko širše, kar kaže na to, da ste kljub primarni naravoslovni usmeritvi razmišljujoč intelektualec zelo širokih razsežnosti. Nedavno je v Državnem svetu na vašo pobudo potekal posvet o predlogu novega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v zakonodajnem postopku. Kako ocenjujete predlog zakona, na katerega v Sloveniji čakamo že 20 let? Se nam obeta znanstveno-raziskovalni razcvet in razvojno-tehnološki preboj na tej podlagi? Najprej hvala za pohvalo. Kljub intenzivnemu delu na inštitutu me žene naprej želja po boljšem življenju v Sloveniji, EU in na svetu. Predvsem v smislu raziskovanja, izobraževanja, pa tudi okolja in človekovih pravic. Osnovna usmeritev je v več podpore raziskovanju, ne samo glede sredstev in pozornosti, ampak tudi splošne usmeritve. Bolj sprejemamo in razumemo znanstvene ugotovitve, bolje živimo vsi skupaj. Recimo življenjska doba je neposredno povezana z razvojem znanosti in znanja. Nisem pričakoval v tolikšni meri, a Državni svet (DS) omogoča določene izboljšave. Po dveh desetletjih je raziskovalni zakon hudo zastarel, razmere v znanosti, na inštitutih in fakultetah pa čedalje bolj zbirokratizirane in shirane. Zadnjih dvajset let so povprečne slovenske plače zrastle za skoraj 100%, plače v visokem šolstvu za 50% in plače mladih raziskovalk za 30%. Delež v proračunu za raziskovanje je med najnižjimi v Evropi. Ko smo 21.9. organizirali posvet v DS, so se ga udeležili praktično vsi najpomembnejši predstavniki na raziskovalnem področju in vsi potrdili iskreno željo, da se sprejme nov zakon. Recimo novi rektor Univerze v Ljubljani, prof. Majdič, ne more verjeti, da se za znanost namenja tako malo sredstev. Zakon omogoča, a ne jamči za popravke večine sedanjih problemov od sredstev v proračunu do individualnih delovnih pogojev, kar celotna sfera in Slovenija krvavo potrebujeta. Napačno je razmišljati, da dajemo sredstva znanosti, saj se ta sredstva izredno obrestujejo celotni Sloveniji! Nahajamo se v zelo nenavadnih družbenih okoliščinah. Kako razložiti dvojni in nasprotujoči se vpliv svetovne dostopnosti do različnih informacij in vsebin na njegove uporabnike: na eni strani je to hitro učenje in pridobivanje enormnega znanja o čemerkoli, na drugi strani pa prav tako velika podvrženost različnim teorijam, ki nimajo nič skupnega z resničnostjo? Je to nesposobnost kritičnega mišljenja, sicer "mislečega človeka"? Vprašanje korektno nakazuje probleme v usmeritvi Zahodne civilizacije, kjer velike skupine ljudi verjamejo oz. zagovarjajo poglede, ki so v neposrednem konfliktu z znanstvenimi ugotovitvami: da je Zemlja ploščata, da so cepiva škodljiva ali tale nedavna, da lahko tudi moški rodijo. Malo za šalo – katera od teh trditev je bolj nesmiselna? V resnici ni bistveno, vse so »v istem žaklju« teorij zarote. Pogosto analiziramo in leta predavam, kako ugotoviti, kaj je res, žal pa tega šole ne učijo in zato smo tako lahkoverni. En razlog so informacije, ki jih ljudje dobivajo: ideologije, politika, reklame, splet predvsem preko družbenih omrežij. Povprečni posameznik se težko obrani teh zavajanj in zamegljevanj. Morda omenimo dve: reklame in spletna omrežja. Reklame so izredno napredovale in preko subtilnih sporočil zaobidejo centralno zavest in vplivajo na našo podzavest. Npr. zgodi se mi, da med gledanjem reklame iznenada opazim, da mi je nek produkt postal všeč, čeprav mi v resnici sploh ni. Nato analiziram, na kakšen način je to reklami uspelo in so postale neverjetno učinkovite in močne, v ozadju je umetna inteligenca, kapital in superračunalniki. Za socialna omrežja pa novejše študije kažejo, da je njihovo število ur na dan direktno proporcionalno mislim na samomor. Kitajska oboje strogo regulira, pri nas pa povprečen Slovenec, poslanec ali minister sploh ne ve, da bi bili kakorkoli škodljivi. Neverjetno! Skratka: reklame in socialna omrežja bi bilo nujno strogo regulirati, npr. prepovedati reklame ob avtocestah ter na telefonu omejiti število ur za socialna omrežja. V družbi, tudi slovenski, je zaznati tendenco upadanja zaupanja ljudi v znanost. Zlasti raziskovalci s področja humanističnih ved opozarjajo na nevarne pasti tovrstnega nezaupanja. Kako znanost, ki po eni strani postaja tehnološko vse bolj zapletena in po drugi strani tudi vse bolj odvisna od interesov kapitala, približati ljudem, da bodo zaupali njenim dosežkom? Kako se vi kot znanstvenik počutite v tako nasprotujočih si družbenih okoliščinah? Že leta delamo analizo razvoja civilizacij, denimo človeške tehnološke ali EU. Kar odkrivamo in objavimo, pogosto spravi v bes posameznike in ljudske množice. Se vprašate, zakaj? Zato, ker nekaj »pere možgane« ljudem oz. vpliva na njihove miselne procese. Možgani so kot goba, ki vpija podatke, in če so podatki zavajajoči, posebej spretno zavajajoči, skoraj vsi možgani temu podležejo. Vendar ima zavajanje oz. zaslepljevanje ljudi za posledico tudi neposreden konflikt z dejstvi in z znanostjo, ki odkriva in zapisuje dejstva in zakonitosti. Znanost in potvarjanje dejstev sta v neposrednem konfliktu. Zato ni čudno, da je v Sloveniji eno najmočnejših anticepilskih gibanj in eno najslabših financiranj znanosti. Človeška radovednost je brezmejna in znanost od nekdaj zadeva na meje etike. Še posebej to velja za tehniko, ki eksponentno prehiteva razvoj človeka kot duhovnega, socialnega in družbenega bitja. Tudi sami se ukvarjate z umetno inteligenco in ste do možnosti njenega razvoja kritični. Se vam zdi, da se znanost razvija v pravo smer ? Jo je sploh mogoče omejevati ali regulirati s predpisi? V splošnem se ljudje ne zavedajo fenomenalnega napredka znanosti, stroke, znanja, računalništva in posebej umetne inteligence. Kdor pa se s tem ukvarja, je vsako leto znova frapiran nad neverjetno rastjo. Človeštvo je vsako leto močnejše in mi imamo srečo, da živimo v najbolj produktivnem obdobju vseh časov. Če samo primerjamo dosežke umetne inteligence, npr. kako avtonomno so avtomobili vozili pred 10 leti ali sedaj, ali pa npr. gibalno sposobnost robotov pred 10 leti, in potegnemo črto razvoja naprej, vidimo, da nas bo umetna inteligenca na večini področij prehitela v nekaj desetletjih, podobno kot se je to zgodilo v šahu. Ideje, da bi razvoj ustavili, so bolj ali manj podobne anticepilstvu ali ludizmu – pot nazaj, zato so poskusi regulacije AI vprašljivi. Po drugi strani pa precej dobro vemo, česa ne smemo in kaj moramo početi, da bo superinteligenca naš zaveznik in ne sovražnik kot v SF filmih. Recimo – ne smemo razvijati povsem avtonomnih orožij, kar zadnjih 10 let skušamo sprejeti tudi v Sloveniji, žal še neuspešno. Bolje je imeti več superinteligenc in bolje je pametno graditi na odnosu z njimi, da bodo iz sedanjih orodij postale konstruktivni zavezniki in sodelavci v prizadevanjih za boljšo bodočnost. Na predavanjih pogosto povem, da so človeški možgani preslabotni, da bi brez superinteligence lahko dalj časa razvijali človeško civilizacijo s sedanjim tempom. Šele skupaj nam lahko uspe! Slovenija je letos praznovala 30 let samostojnosti in neodvisnosti. Kako si vi zamišljate Slovenijo čez 30, 50 ali 100 let? Francija je ravnokar zavrnila »woke culture« oziroma »cancel culture«, ki družbena protislovja in napetosti transformira v konflikte med raznimi skupinami ljudi, recimo po spolu, rasi, odnosu do cepljenja in podobno. Potrebno se je pogovarjati tudi z necepilci in skupaj iskati rešitve, ne pa se predati zanikanju, zaničevanju, nasilju in uničevanju. V DS to stalno ponavljam – presezimo nasprotja z dialogom in sodelovanjem namesto konflikta in nasilja. Kot naši športniki so tudi naši študenti, profesorji in raziskovalci velikokrat dokazali, da lahko posežemo po prvih mestih na svetu. Če nam usmeritev v stroko in sodelovanje uspe, ne dvomim, da bo Slovenija ena najboljših evropskih držav v nekaj desetletjih. Najlepša hvala za vaš razmislek, ki ste ga delili z nami. Foto: Milan Skledar

Tue, 12. Oct 2021 at 19:07

73 ogledov

Svetnik Kern na podelitvi nagrad 2021 na področju šolstva
6. 10. 2021Državni svetnik Janoš Kern se je v Grand Hotelu Union v Ljubljani udeležil slovesne podelitve nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2021. Najvišje državne nagrade na področju šolstva, ki jih v Sloveniji tradicionalna podeljujejo ob svetovnem dnevu učiteljev, je letos prejelo deset učiteljic in učiteljev. Navzoče je uvodoma pozdravila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona Kustec, nato je podal svoje poročilo predsednik odbora za podeljevanje nagrad, prof. ddr. Boris Aberšek. Prejemnice nagrade za življenjsko delo so: Radica Slavković, za delo na področju predšolske vzgoje, Nives Počkar, za delo na področju srednjega šolstva in Dragica Motik, za delo na področju dopolnilnega poukaslovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu. Prejemniki plaket za izjemno delo na področju vzgoje in izobraževanja so: dr. Jože Lango, Polonca Legvart, dr. Samo Kralj, Jelena Sitar Cvetko, dr. Aksinija Kermauner, dr. Tanja Možina in Andreja Duhovnik Antoni.

Tue, 12. Oct 2021 at 19:04

60 ogledov

Na dvodnevnem uradnem obisku v Republiki San Marino
30. 09. 2021 in 1. 10. 2021 Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je na povabilo Republike San Marino udeležil inavguracije novih kapitanov regentov, Francesca Mussonija in Giacoma Simoncinija. Ob tej priložnosti mu je Republika San Marino podelila visoko odlikovanje viteza Velikega križa reda Svete Agate 1. stopnje. Odlikovanje sta mu podelila odhajajoča kapitana regenta, Gian Carlo Venturini in Marco Nicolini, zaradi izjemnih zaslug ter osebnih odlik, ki so botrovale tudi dobrim prijateljskim odnosom med državama, Slovenijo in San Marinom. San Marino prav tako pozdravlja teme in cilje slovenskega predsedovanja Svetu EU, zlasti ko gre za človekove pravice, mir in varnost. Predsednik Kovšca se je ob tej priložnosti srečal tudi z državnim tajnikom San Marina za zunanje zadeve Lucom Beccarijem. V pogovoru sta se sogovornika dotaknila bogate in edinstvene zgodovine San Marina s poudarkom na legendi o ustanovitelju in prvih državotvornih listinah. Oba sta izpostavila prednosti in ovire, s katerimi se soočata obe ozemeljsko majhni državi, ki sta ponosni na svojo neodvisnost in suverenost. Majhnost pa predstavlja velike težave San Marinu zlasti v pogajanjih za pridružitev EU, je še poudaril Baccari. San Marino si želi pospešiti ta proces, ki ga je dodatno zavirala tudi pandemija nove koronavirusne bolezni. Sogovornika sta izpostavila, da sta obe državi v rednih dobrih in desetletja dolgih diplomatskih odnosih, ki pa si jih želita dodatno okrepiti na področju gospodarstva, turizma, kulture in športa. Znotraj evropskega prostora smo si lahko pomembni partnerji zlasti pri vzajemnem podpiranju v času krize in epidemije, veliko priložnosti pa predstavlja krepitev odnosov med gospodarskima zbornicama v smeri spodbujanja tujih investicij, vse bolj na področju digitalizacije, tehnološkega razvoja... Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je kot najvišji častni gost udeležil bogate in odmevne ceremonije nastopa novih kapitanov regentov, Francesca Mussonija in Giacoma Simoncinija. Ob tej priložnosti je bil tudi osrednji slavnostni govornik. V svojem nagovoru Sanmarincem je med drugim izpostavil: "Slovenija in San Marino gojita pozitivne prijateljske meddržavne odnose, prav San Marino je bil med prvimi državami, ki so uradno priznale našo novonastalo državo v osrčju in prepihu Evrope. Naši tri desetletja dolgi odnosi so vselej prijateljski, kar je v globalnem svetu vse bolj redko. Dve državi, ki se z odgovornostjo in ponosom zavedata svoje ozemeljske majhnosti na eni strani ter vrste strateških prednosti na drugi, družita predvsem solidarnost in naklonjenost, pa vendar imata državi tudi sorodne poglede na vrsto temeljnih aktualnih globalnih vprašanj. Velikega pomena so tudi naši skupni pogledi na vprašanje krepitve odpornosti Evropske unije, zlasti z vidika odpornosti v času pandemije in kibernetske varnosti. S San Marinom si delimo tudi poglede na pomen evropskega načina življenja, vladavino prava, solidarnosti in odprtosti, skupnih prizadevanj na področju zdravstva in okrevanja gospodarstva skozi zeleno in digitalno paradigmo. Ta sorodnost pogledov dokazuje, da je Evropa, njena zavest in identiteta, seveda širša od Evropske unije, in da so del Evrope seveda tudi države, ki zaradi svoje zgodovinske specifičnosti ostajajo izven te povezave. Tako San Marino kot Slovenija sta že stoletja del skupnega evropskega prostora, vsak po svoje sta ga sooblikovala in v mnogočem prispevala k evropski renesansi znanja, kulture, razvoja in vrednot."

Tue, 12. Oct 2021 at 19:03

75 ogledov

Javna razprava o begu kadrov
30. 09. 2021 Državni svet in Ustanova dr. Antona Trstenjaka sta v dvorani Državnega sveta pripravila javno razpravo »VISOKOŠOLSKI PROSTOR V NAVEZAVI Z BEGOM KADRA IN IZVAJANJEM RAZVOJNIH PROJEKTOV V PROSTORU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE«. Na pobudo prve slovenske novodobne fundacije - Ustanove dr. Antona Trstenjaka (UAT) so ob 30-letnici delovanja te ustanove na javni razpravi obravnavali vprašanje bega kadrov in s tem v zvezi izvedbo razvojnih projektov v prostoru severovzhodne Slovenije. Gre za zelo pomembno vprašanje, ki so ga obravnavali že na posvetu na Ptuju 18. junija 2021 in zahteva čimprejšnje strukturne in sistemske odgovore oziroma rešitve. S spodbujanjem inovativnih razvojnih projektov bi mladim pomagali pri uresničevanju njihovih lastnih razvojnih potencialov, predvsem pa povrnili njihovo zaupanje v perspektivo dobrega življenje tudi v domačih krajih. Rešitve, o katerih bo govora, zahtevajo podprtost s primernim izobrazbenim in celovitim gospodarskim ter družbenim okoljem. Odgovor na vprašanje, kako zajeziti »beg možganov« v tujino, je ključnega pomena ne le za razvoj Severovzhodne Slovenije, temveč celotne države.  Na pobudo prve slovenske novodobne fundacije - Ustanove dr. Antona Trstenjaka (UAT), je ob 30-letnici delovanja te ustanove potekala javna razprava, ki je obravnavala vprašanje bega kadrov in s tem v zvezi izvedbo razvojnih projektov v prostoru severovzhodne Slovenije. Gre za zelo pomembno vprašanje, ki je bilo obravnavano že na posvetu na Ptuju 18. junija 2021 in zahteva čimprejšnje strukturne in sistemske odgovore oziroma rešitve. S spodbujanjem inovativnih razvojnih projektov bi mladim pomagali pri uresničevanju njihovih lastnih razvojnih potencialov, predvsem pa povrnili njihovo zaupanje v perspektivo dobrega življenje tudi v domačih krajih. Rešitve, o katerih je bilo govora, zahtevajo podprtost s primernim izobrazbenim in celovitim gospodarskim ter družbenim okoljem. Odgovor na vprašanje, kako zajeziti beg možganov v tujino, je ključnega pomena ne le za razvoj Severovzhodne Slovenije, temveč celotne države. Foto: Milan Skledar

Tue, 12. Oct 2021 at 19:01

55 ogledov

Na obisku v Državnem svetu delegacija francoskih senatorjev
29. 09. 2021 Delegacija Državnega sveta pod vodstvom predsednika Alojza Kovšce se je v Vili Podrožnik srečala z delegacijo Senata Francoske republike. Francosko delegacijo je vodila senatorka ga. Colette Mélot, ki v Senatu že vrsto let predseduje Skupini slovensko-francoskega prijateljstva. Člana  Skupine slovensko-francoskega prijateljstva sta tudi člana delegacije ga. Nicole Duranton in g. François Bonhomme. Delegacijo Državnega sveta pa so sestavljali člani Bojan Kekec, Mitja Gorenšček in Davorin Terčon. Gre za redno izmenjavo obiskov med predstavniki zgornjih domov parlamentov dveh držav, ki razvijata odlične, strateške in razvejane odnose. Tovrstne izmenjave so koristne, saj krepijo medparlamentarno dimenzijo in prispevajo k poglabljanju  političnega dialoga med državama. Francija se ponaša z dolgo tradicijo in bogatimi izkušnjami parlamentarizma in v okviru parlamentarnega sodelovanja daje veliko vlogo skupinam prijateljstva.Osrednje teme pogovorov so bile vsebine, ki zadevajo povezovalna področja obeh držav, okrevanju po pandemiji, zeleni, digitalni in socialni dimenziji EU, oblikovanju prihodnosti EU in spopadanju s podnebnimi spremembami. Foto: Milan Skledar

NAJBOLJ OBISKANO

Je delovanje slovenskih občin dovolj odprto in transparentno?